EZCNN 易英网

当前位置:Home 试听教材 KK 音标发音 [b]

[b]

 

音标讲解第二课字例

字例

[b]                     

1, 字首

2, 字中

bag

beg

big

bee

[bæg]

[bɛg]

[bɪg]

[bi]

袋子

乞求

大的

蜜蜂

baby

able

about

table

[ˋbebɪ]

[ˋeb!]

[əˋbaʊt]

[ˋteb!]

婴儿

能干的

关于

餐桌

           

3, 字尾

Bob

job

rob

cab

[ʌp]

[kʌp]

[lɪp]

[mæp]

杯子

嘴唇

地图

 

 

 

 

                                

比较[p][b]       [p](无声) [b](有声)

1, pig  [pɪg]  猪

big  [bɪg]  大的

2, pie  [paɪ]  馅饼

bye  [baɪ]  再见

3, peak  [pik]  山顶

beak  [bik]  鸟嘴

 

 

Listening Test 1

 

听录音从下列各A. B. C. 三个选项中找出你所听到的选项,并将代表该答案的字母写在前面的括号中。

 

(     ) 1.

A. speak

B. baby

C. happen

(     ) 2.

A . pencil

B. apple

C. about

(     ) 3.

A. rob

B. job

C. Bob

(     ) 4.

A. April

B. able

C. table

(     ) 5.

A. pet

B. bet

C. bed

 

 

 

    Answer

 

1. ( C )

2. ( A )

3. ( B )

4. ( C )

5. ( A )