EZCNN 易英网

当前位置:Home 试听教材 KK 音标发音 [æ]

[æ]

 

音标讲解第二十九课

字例

[æ]  

                            

1,子音a子音

 

cat

flag

catch

can

land

tank

national

[kæt]

[flæg]

[kætʃ]

[kæn]

[lænd]

[tæŋk]

[ˋnæʃən!]

旗子

土地

坦克车

国家的

fact

stamp

match

hand

bank

thank

natural

[fækt]

[stæmp]

[mætʃ]

[hænd]

[bæŋk]

[θæŋk]

[ˋnætʃərəl]

事实

邮票

火柴

银行

谢谢

自然的

           

 

比较: nation [ˋneʃən] 国家          nature[ˋnetʃɚ] 自然

 

 

比较[ɛ] 与 [æ]        

1, end  [ɛnd]  结束

and  [ænd]  和

2, bed  [bɛd]  床

bad [bæd]  坏的

3, beg  [bɛg]  乞求

bag  [bæg]  袋子

4, bend  [bɛnd]  弯

band  [bænd]  乐队

5, bet  [bɛt]  打赌

bat  [bæt]  球棒

 

 

Listening Test 13

 

从A. B. C. 中找出你所听到的音标或单字,并将代表该答案的字母填入前面的括号中。

(     ) 1.

A. [bɛg]

B. [bæg]

C. [bæk]

(     ) 2.

A . [tæŋk]

B. [θæŋk]

C. [sæŋk]

(     ) 3.

A. bend

B. band

C. bent

(     ) 4.

A. heel

B. hill

C. hear

(     ) 5.

A. eat

B. it

C. heat

 

 

Answer

1. ( A )

2. ( C )

3. ( B )

4. ( A )

5. ( B )