EZCNN 易英网

[hw]

 

音标讲解第二十五课

字例

[hw]  

   

字首

what

when

why

which

whale

while

white

where

[hwɑt]

[hwɛn]

[hwaɪ]

[hwɪtʃ]

[hwel]

[hwaɪl]

[hwaɪt]

[hwɛr]

什么

何时

为什么

何者

鲸鱼

在  时候

白色

哪里

                         

* 以上各个例字中的[hw]音

 在美国有些地区,念成[w]的音。

 

Listening Test 11

 

1辨音:听句子录音二遍,然后将句子中所听到的单字的标号填入题前的括号内。

(     ) 1.

A. book

B. picture

C. most

(     ) 2.

A . mice

B. white

C. wide

(     ) 3.

A. pig

B. these

C. big

(     ) 4.

A. Dad's

B. Moms

C. kitten

(     ) 5.

A. girl

B. sleeping

C. bed

 

 

2 各小题子音怎的三个单字可能还没学过。从A B C 中选出一个其中含有各题号后所给音标的单字,并将代表该答案的字母填入前面的括号中。

 

(     ) 1.  [p]

A.

B.

C.

(     ) 2.  [t]

A .

B.

C.

(     ) 3.  [k]

A.

B.

C.

(     ) 4.  [v]

A.

B.

C.

(     ) 5.  [θ]

A.

B.

C.

(     ) 6.  [s]

A.

B.

C.

(     ) 7.  [ʃ]

A.

B.

C.

(     ) 8.  [ʒ] 

A.

B.

C.

(     ) 9.  [h]

A.

B.

C.

(     ) 10.[dʒ]

A.

B.

C.

(     ) 11.[r]

A.

B.

C.

(     ) 12.[ŋ]

A.

B.

C.

(     ) 13.[l]

A.

B.

C.

(     ) 14.[j]

A.

B.

C.

(     ) 15.[hw]

A.

B.

C.

 

 

 

 

 

Answer1

1. ( B )

2. ( B )

3. ( C )

4. ( A )

5. ( B )

 

Answer2

1. (B) Peter

2. (C) fourteen

3. (A) school

4. (B) of

5. (B) thirty

6. (C) Sue

7. (A) shame

8. (C) television

9. (A) house

10. (A) Jim

11. (A) reader

12. (B) wing

13. (A) lice

14. (B) yellow

15. (B) White