EZCNN 易英网

[z]

 

音标讲解第十二课

字例

[z]

 

1, 字首

2, 字中

zoo

zero

zebra

zip

zipper

[zu]

[ˋzɪro]

zibrə]

[zɪp]

[ˋzɪpɚ]

动物园

斑马

拉拉链

拉链

music

Tuesday

Wednesday

Thursday

[ˋmjuzɪk]

[ˋtjuzde]

[ˋwɛnzde]

[ˋθɝzde]

音乐

星期二

星期三

星期四

           

3, 字尾

is

was

has

Mrs.

[ɪz]

 [wəz]

[hæz]

[ˋmɪsɪz]

夫人; 太太

 

 

 

         

比较[s][z]     [s] (无声) [z] (有声)

1, ice  [aɪs]

eyes  [aɪz]

2, niece  [nis]

knee[niz]

3, price  [praɪs]

prize  [praɪz]

4, race  [res]

raise  [rez]

 

比较[s] 与[θ]      [s] (无声) [θ] (无声)

1, face  [fes]

faith  [feθ]

2, sank  [sæŋk]

thank  [θæŋk]

3, sick  [sɪk]

thick  [θɪk]

4, sing  [sɪŋ]

thing  [θɪŋ]

5, mouse  [maʊs]

mouth  [maʊθ]

 

 

 

Listening Test 6

 

1. 从A. B. C. 中找出你所听到的音标或单字,并将代表该答案的字母填入前面的括号中。

(     ) 1.

A. [nɛst]

B. [nɛkst]

C. [ˋwɛnzde]

(     ) 2.

A . [nis]

B. [niz]

C. [lɔs]

(     ) 3.

A. eyes

B. ice

C. nice

(     ) 4.

A. price

B.prize

C. praise

(     ) 5.

A. rice

B. rise

C. lice

 

 

2. 从A B C 三个选项中,选出其画线部分与所听到的单字子音相同的答案。

(     ) 1.____

A. magic

B. lose

C. loose

(     ) 2.____

A . daughter

B. enough

C. caught

(     ) 3.____

A. house

B. busy

C. please

(     ) 4.____

A. this

B. think

C. bother

(     ) 5.____

A.that

B. thank

C.tank

 

 

 

Answer1

1. ( A ) nest

2. ( B ) knees

3. ( C ) nice

4. ( A ) price

5. ( B ) rise

Answer2

1. ( B ) music

2. ( B ) laugh

3. ( A ) bus

4. ( B ) both

5. ( A ) the