EZCNN 易英网

[dʒ]

 

音标讲解第十七课

字例

[dʒ]

                            

1, 字首

2, 字中

John

jump

just

gentle

[dʒɑn]

[dʒʌmp]

[dʒʌst]

[ˋdʒɛnt!]

约翰

跳跃

刚刚

文雅的

engine

stranger

dangerous

soldier

[ˋɛndʒən]

[ˋstrendʒɚ]

[ˋdendʒərəs]

[ˋsoldʒɚ]

引擎

陌生人

危险的

士兵

           

3, 字尾

age

cage

page

bridge

[edʒ]

[kedʒ]

[pedʒ]

[brɪdʒ]

年龄

笼子

 

 

 

 

 

比较[tʃ] [dʒ]       [tʃ](无声) [dʒ](有声)

1, chain  [tʃen]  链

Jane  [dʒen]  珍(女子名)

2, cheap  [tʃip]  便宜的

jeep  [dʒip]  吉普车

3, chew  [tʃu]  咀嚼

Jew  [dʒu]  犹太人

4, chest  [tʃɛst]  胸部

jest [dʒɛst]  笑话

5, choke  [tʃok]  窒息

joke  [dʒok]  玩笑

 

 

Listening Test 8

 

1. 从A. B. C. 中找出你所听到的音标或单字,并将代表该答案的字母填入前面的括号中。

(     ) 1.

A. [ˋhæpɪ]

B. [hu]

C. [pɚˋhæps]

(     ) 2.

A . [ˋsteʃən]

B. [ˋkwɛstʃən]

C. [ˋneʃən]

(     ) 3.

A. reach

B. soldier

C. soda

(     ) 4.

A. ocean

B. picture

C. chips

(     ) 5.

A. television

B. usual

C. jewel

 

2. 辨音:听句子录音二遍,然后将句子中所听到的单字的标号填入题前的括号内。

(     ) 1.

A. high

B. our

C. notebook

(     ) 2.

A . fellow

B. now

C. you

(     ) 3.

A. singer

B. names

C. Susie

(     ) 4.

A. Mark

B. father

C. cousin

(     ) 5.

A. teach

B. John

C. study

 

 

 

Answer

1. ( B )

2. ( B )

3. ( B )

4. ( A )

5. ( B )

 

1. ( C )

2. ( C )

3. ( A )

4. ( C )

5. ( B )