EZCNN 易英网

[ŋ]

 

音标讲解第二十课

字例

[ŋ]

                            

1, 字尾-ng

2-nk

ring

bring

sing

king

long

song

-

-

[rɪŋ]

[brɪŋ]

[sɪŋ]

[kɪŋ]

[lɔŋ]

[sɔŋ]

-

-

铃声

携带

唱歌

国王

长的

歌曲

-

-

ink

pink

drink

sink

think

thank

tank

bank

[ɪŋk]

[pɪŋk]

[drɪŋk]

[sɪŋk]

[θɪŋk]

[θæŋk]

[tæŋk]

[bæŋk]

墨水

粉红色

沉没

感谢

坦克车

银行

           

 

 

比较[n][ŋ]       [n](有声/鼻音) [ŋ](有声/鼻音)

1, kin  [kɪn]  家族

king  [kɪŋ]  国王

2, run  [rʌn]  跑

rung  [rʌŋ]p.p.  鸣

3, sin  [sɪn]  罪

sing  [sɪŋ]  唱歌

4, sun  [sʌn]  太阳

sung  [sʊŋ]p.p. 唱歌

5, thin  [θɪn]  薄的

thing  [θɪŋ]  事物

 

 

Listening Test 9

 

从A B C 中选出你听到的那个单字,将其标号填入题前的括号中。

(     ) 1.

A. climb

B. lamb

C. lamp

(     ) 2.

A . some

B. sun

C. sung

(     ) 3.

A. sin

B. sing

C. thing

(     ) 4.

A. win

B. wing

C. wine

(     ) 5.

A. Tim

B. tin

C. team

 

 

在下列各组单字中,找出一个含有所听到音标读音的单字,并把它前面的字母编号填在左边的括号中。

(     ) 1.

A. singer

B. Susan

C. number

(     ) 2.

A . living

B. open

C. sleeping

(     ) 3.

A. morning

B. Brown

C. businessman

(     ) 4.

A. yellow

B. hello

C. fellow

(     ) 5.

A.just

B. cage

C. picture

 

 

 

Answer

1. ( A )

2. ( B )

3. ( B )

4. ( C )

5. ( C )

Answer

1. ( C )

2. ( B )

3. ( A )

4. ( B )

5. ( C )