EZCNN 易英网

[ʌ]

 

音标讲解第三十四课

字例

[ʌ]  

                            

1, 子音u子音

2, 子音ou子音

us

bus

just

must

up

cup

run

sun

but

cut

shut

[ʌs]

[bʌs]

[dʒʌst]

[mʌst]

[ʌp]

[kʌp]

[rʌn]

[sʌn]

[bʌt]

[kʌt]

[ʃʌt]

我们

巴士

正好

必需

向上

杯子

太阳

但是

touch

young

-

-

-

-

-

-

-

-

-

[tʌtʃ]

[jʌŋ]

-

- 

-

-

-

 

-

-

-

-

接触

年轻的

-

-

-

-

-

-

-

-

-

           

3, o子音 e     o[ʌ] 字尾e 不发音

4, 子音o子音

one

done

come

some

-

-

-

[wʌn]

[dʌn]

[kʌm]

[sʌm]

-

-

-

一些

 

-

--

won

son

money

monk

monkey

month

Monday

wʌn]

[sʌn]

[ˋmʌnɪ]

[mʌŋk]

[ˋmʌŋkɪ]

[mʌnθ]

[ˋmʌnde]

儿子

金钱

和尚

猴子

星期一

           

5, 子音oo子音

blood

flood

[blʌd]

[flʌd]

血液

洪水

 

 

 

 

 

比较[æ][ʌ]        

1, bat  [bæt]  棒

but  [bʌt]  但是

2, cap  [kæp]  便帽

cup  [kʌp]  杯子

3, cat  [kæt]  猫

cut  [kʌt]  切

4, drag  [dræg]  拖

drug  [drʌg]  药

5, fan  [fæn]  扇子

fun  [fʌn]  乐趣

6, hat  [hæt]  帽子

hut  [hʌt]  茅屋

7, lack  [læk]  缺乏

luck  [lʌk]  运气

8, match  [mætʃ]  比赛

much  [mʌtʃ]  多的

 

比较[ʌ] 与 [ɑ]        

1, duck  [dʌk]  鸭子

dock  [dɑk]  码头

2, dull  [dʌl]  笨的

doll  [dɑl]  洋娃娃

3, fund  [fʌnd]  基金

fond  [fɑnd]  喜欢的

4, hut  [hʌt]  茅屋

hot  [hɑt]  热的

5, rub  [rʌb]  摩擦

rob  [rɑb]  抢劫

6, luck  [lʌk]  运气

lock  [lɑk]  幸运

7, nut  [nʌt]  果核

not  [nɑt]  不

8, rubber  [ˋrʌbɚ]  橡皮

robber  [ˋrɑbɚ]  强盗

 

 

Listening Test 15

 

注意听所给单字的读音,从A B C 中找出画线部分与所听到的单字的读音同的选项。

(     ) 1.____

A. bull

B. soup

C. took

D. Sunday

(     ) 2.____

A . goose

B. could

C. cool

D. true

(     ) 3.____

A. chalk

B. lock

C. saw

D. August

(     ) 4.____

A. want

B. wash

C. watch

D. catch

(     ) 5.____

A. black

B. lack

C. what

D. hat

 

 

 

Answer

1. ( D ) son

2. ( B ) good

3. ( B ) box

4. ( D ) can

5. ( C ) top