EZCNN 易英网

[ə]

 

音标讲解第三十六课

字例

[ə]

                            

1,  a字首

2,  a字尾

ago

about

above

away

alone

along

[əˋgo]

[əˋbaʊt]

[əˋbʌv]

[əˋwe]

[əˋlon]

[əˋlɔŋ]

以前

大約

在上面

離開

單獨

沿著

sofa

America

China

Canada

papaya

banana

[ˋsofə]

[əˋmɛrɪkə]

[ˋtʃaɪnə]

[ˋkænədə]

[pəˋpaɪə]

[bəˋnænə]

沙發

美國

中國

加拿大

木瓜

香蕉

           

 

 

Listening Test 16

 

1. 从A. B. C. D.中找出你所听到的音标或单字,并将代表该答案的字母填入前面的括号中。

(     ) 1. [ɚ]

A. [wɝd]

B. [ˋmotɚ]

C.[ˋdɑkɚ]

D. [ˋænsɚ]

(     ) 2. [ɚ]

A . [ˋwɑtɚ]

B. [ˋdɔtɚ]

C. [ˋpɝsn]

D. [ˋflaʊɚ]

(     ) 3. [ɝ]

A. third

B. servant

C. letter

D. Thursday

(     ) 4. [ɝ]

A. thirty

B. thirsty

C. thirteen

D. Saturday

(     ) 5. [ɝ]

A. earth

B. learn

C. hear

D. heard

 

 

2. 注意听所给单字的读音,从A B C D中找出画线部分与所听到的单字的读音同的选项。

(     ) 1.____

A. hear

B. girl

C. year

D. bear

(     ) 2.____

A . near

B. fear

C. dear

D. serve

(     ) 3.____

A. alone

B. drag

C. age

D. bag

(     ) 4.____

A. salt

B. hall

C. cause

D. match

(     ) 5.____

A. put

B. lock

C. look

D. young

 

 

3. 辨音:听句子录音二遍,然后将句子中所听到的单字的标号填入题前的括号内。

(     ) 1.

A. brother

B. rather

C. wall

D. catching

(     ) 2.

A . evening

B. event

C. look

D. these

(     ) 3.

A. study

B. sun

C. son

D. Germany

(     ) 4.

A. Jones

B. John's

C. studying

D. teaches

(     ) 5.

A. marry

B. Don

C. peace

D. please

 

 

 

Answer1

1. ( C )

2. ( A )

3. ( B )

4. ( C )

5. ( A )

Answer2

1. ( B ) learn

2. ( D ) nurse

3. ( A ) ago

4. ( D ) sad

5. ( D ) luck

Answer3

1. ( A )

2. ( A )

3. ( C )

4. ( B )

5. ( D )