EZCNN 易英网

[ɔ]

 

音标讲解第三十一课

字例

[ɔ]  

                            

1, all

2, al

ball

call

hall

fall

[bɔl]

[kɔl]

[hɔl]

[fɔl]

大厅

also

salt

chalk

talk

[ˋɔlso]

[sɔlt]

[tʃɔk]

[tɔk]

粉笔

谈话

           

3, 子音au子音

4, ough

cause

August

caught

taught

daughter

[kɔz]

[ˋɔgəst]

[kɔt]

[tɔt]

[ˋdɔtɚ]

原因

八月

捕捉

教导

女儿

bought

brought

fought

thought

-

[bɔt]

[brɔt]

[fɔt]

[θɔt]

-

携带

打架

思想

-

           

 

5, aw

saw

law

[sɔ]

[lɔ]

锯子

法律

 

 

 

 

 

Listening Test 14

 

1. 从A. B. C. 中找出你所听到的音标或单字,并将代表该答案的字母填入前面的括号中。

(     ) 1.

A. [tɔk]

B. [lɑk]

C. [læk]

D.[lɪk]

(     ) 2.

A . [wɑʃ]

B. [wɑtʃ]

C. [kætʃ]

D.[hwɑt]

(     ) 3.

A. telephone

B. sister

C. picture

D. basketball

(     ) 4.

A. speak

B. head

C. teach

D. meat

(     ) 5.

A. sleep

B. sweet

C. stick

D. sweep

 

2. 注意听所给单字的读音,从A B C D中找出画线部分与所听到的单字的读音同的选项。

(     ) 1.____

A. tree

B. think

C. thief

D. seen

(     ) 2.____

A . week

B. peace

C. peach

D. welcome

(     ) 3.____

A. bee

B. bean

C. bike

D. business

(     ) 4.____

A. cat

B. fall

C. face

D. farm

(     ) 5.____

A. marry

B. very

C. map

D. mop

 

Answer

1. ( B )

2. ( C )

3. ( A )

4. ( B )

5. ( C )

Answer

1. ( B ) thin

2. ( B ) pen

3. ( D ) Bill

4. ( B ) call

5. ( B ) Mary